STATUT

STATUT
FUNDACJI INNOVNEXUM

Postanowienia ogólne
§ 1

1.Fundacja pod nazwą: Fundacja INNOVNEXUM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Marcina Stolarka oraz Katarzynę Waligórę-Borek, zwanymi dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza ……………. w kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. …….., w dniu ……2023 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.Fundacja ma osobowość prawną.
2.Właściwym ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Nauki i Edukacji

§ 3
1.Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
2.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 4
1.Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim.
2.Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3.Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
§ 5
1.Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2.Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3.Fundacja może przyznać patronat honorowy.

Cele i zasady działania Fundacji.
§ 6
Fundacja ma na celu:
1.Podnoszenie świadomości w zakresie transferu technologii oraz modelowania procesów komercjalizacji;
2.Działalność charytatywną;
3.Wsparcie w zakresie projektowania prac badawczych i rozwojowych w celu zwiększenia atrakcyjności biznesowej i użyteczności gospodarczej otrzymywanych rezultatów projektów;
4.Działania w zakresie preinkubacji, inkubacji i akceleracji innowacyjnych projektów w szczególności będących wynikiem współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym;
5.Działania w zakresie wsparcia m.in. startupów, zespołów projektowych w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego i nawiązywaniu relacji biznesowych oraz ekspansji na rynkach zagranicznych;
6.Wspieranie innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości wśród członków społeczności akademickiej;
7.Działania w zakresie kształtowania świadomości, promowania postaw przedsiębiorczych i podnoszenie kompetencji biznesowych w tworzeniu innowacji, zakładania spółek typu spin off i spin out;
8.Działania na rzecz podnoszenia świadomości dotyczącej roli nauki i istoty prowadzenia badań naukowych wśród przedstawicieli biznesu;
9.Tworzenie narzędzi, platform matchmakingowych, w zakresie podejmowanie aktywności sprzyjającej inicjujących powstawaniu interdyscyplinarnych zespołów oraz dla poszukiwania partnerów biznesowych, inwestorów w celu efektywnego wdrażania innowacji na rynek;
10.Inicjowanie i budowanie płaszczyzn do kreowania partnerstw pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi i jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej w celu budowania kultury innowacyjności i pokonywania barier uniemożliwiających podejmowanie współpracy;
11.Wspieranie rozwoju kompetencji w zakresie tworzenia innowacji, praktycznych zagadnień związanych z przedsiębiorczością i działalnością naukową wśród dzieci, młodzieży, studentów i osób starszych.

§ 7

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1.Organizowanie konferencji, spotkań, warsztatów;
2.Prowadzenie działań promocyjnych służących realizacji celów statutowych Fundacji;
3.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, otoczeniem gospodarczym, uczelniami, szkołami oraz podmiotami z prowadzącymi dzielność edukacyjną w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
4.Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych;
5.Doradztwo w zakresie wdrożeń technologii do gospodarki, tworzenia modeli biznesowych, przygotowania strategii komercjalizacji i transferu technologii;
6.Kontakt z mediami, tworzenie publikacji na potrzeby realizacji celi Fundacji;
7.Prowadzenie analiz, przygotowywanie raportów dotyczących zapotrzebowania rynku, poszczególnych grup społecznych, administracji publicznej na technologie;
8.Prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczo-konsultacyjnej, naukowej;
9.Stymulowanie społecznych inicjatyw będących ukierunkowanych na wdrażanie nowych technologii.

§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 9
1.Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej;
2.Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może pozyskiwać środki od osób fizycznych i prawnych oraz funduszy pomocowych Unii Europejskiej, oraz współdziałać w tym celu z innymi podmiotami.

§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.darowizn, spadków, zapisów,
2.dotacji i subwencji oraz grantów,
3.dochodów ze zbiórek,
4.dochodów z majątku Fundacji,
5.odsetek bankowych,
6.dotacji z budżetu państwa, środków krajowych i zagranicznych, programów Unii Europejskiej,
7.działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 11
1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 12
1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2.Fundacja może prowadzić podstawową działalność gospodarczą w następujących obszarach klasyfikacji PKD:
a)66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami
b)64.30.Z działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
c)64.20.Z działalność holdingów finansowych
d)65.23.Z pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
e)70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
f)70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
g)73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej
h)74.84.B pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
i)82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
j)85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

3.Fundacja może prowadzić wspierającą działalność gospodarczą w następujących obszarach klasyfikacji PKD:
a)63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
b)64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
c)72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
d)74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
e)85.60.Z działalność wspomagająca edukację
f)94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, nigdzie indziej niesklasyfikowana.

Władze Fundacji.
§ 13

Władzami fundacji jest:

1.Zgromadzenie fundatorów, zwane również „Zgromadzeniem”.
2.Zarząd.

§ 14

Zgromadzenie Fundatorów
1.Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej raz w roku.
2.Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub wniosek Fundatora – zgłoszone na piśmie.
3.Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał.
4.Uchwały Zgromadzenia zapadają poprzez jednogłośną decyzję wszystkich Fundatorów obecnych na posiedzeniu Zgromadzenia.

§ 15

1.Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należą w szczególności:
a)Ustalenia głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji.
b)Zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz wieloletnich programów działania, o ile zajdzie potrzeba opracowania takich programów.
c)Przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu, kontrolowanie, nadzorowanie oraz ocenianie pracy Zarządu.
d)Określanie zasad ustalania wynagrodzeń członków Zarządu.
e)Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd.
f)Udzielanie absolutorium Zarządowi.
g)Zatwierdzanie planów finansowych Fundacji.
h)Podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji.
i)Ustanawianie i przyznawanie odznaczeń, wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji.
j)Podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,
k)Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji.

2.Zgromadzenie Fundatorów w celu wykonania swoich zadań uprawnione jest do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 16
1.Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji i składa się z dwóch osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na trzyletnią kadencję.
2.Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
3.Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5.Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
6.O odwołaniu członka Zarządu decyduje Zgromadzenie Fundatorów.
7.Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
a)złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zgromadzenia Fundatorów,
b)utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
8.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu powołania.
9.Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
10.Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 17
1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a)reprezentowanie na zewnątrz
b)przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
c)sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e)wykonywanie innych funkcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów fundacji

3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – w drodze jednomyślności.
4.Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd do 30 września każdego roku.
5.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
6.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu – drogą elektroniczną lub listem poleconym, co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
7.Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów.

Sposób Reprezentacji
§ 18
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu
§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów. Zmiany statutu mogą również dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.
§ 20
1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwe jest Zgromadzenie Fundatorów, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.
§ 22
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.
3.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
4.O likwidacji Fundacji Zgromadzenie Fundatorów zawiadamia ministra Ministerstwa Edukacji i Nauki.

§ 23
Środki majątkowe pozostałe po Fundacji należy przeznaczyć na cele statutowe Fundacji.

Postanowienia końcowe
§ 24
Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§ 25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w KRS.